Достъп за регистрирани потребители


Специална секция на ALSAS за регистрирани потребители

Оценката на риска е най-важният елемент при управлението на процеса по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това обуславя нуждата от бърза и качествена оценка, направена въз основа на множество критерии, която да ви осигурява точна картина на риска и да пести вашите ресурси.

Чрез предложения от нас модел на управление на AML процеса ще можете да постигнете, както ефективност и икономичност, така и да минимизирате финансовия и репутационен риск. Правилното насочване на вниманието към отделните рискови фактори, тяхното точно измерване и завършваща оценка са онова, което ви се предлага като резултат от AML процеса. Ясната визуализация и възможност за запазване на резултати пък ви дават възможност да приложите примерната оценка на риска за последваща справка и да натрупвате база данни, съобразно клиентската си структура и променящи се фактори спрямо нея.

Това е уникален продукт, разработен въз основа на опита на експерти и съответно потвърден като приложим от практиката, чрез него ще осигурите обективност на рисковия профил на потенциалните си клиенти и ще можете да планиране усилията и ресурсите, които да вложите в отношенията си с тях в бъдеще.